Wij streven ernaar om klachten in gesprek met u op te lossen. Daarom vragen we u in geval van een klacht in eerste instantie contact te zoeken met de desbetreffende leerkracht of, als daar aanleiding toe is, met de directie. Is de klacht dan nog niet opgelost, dan kunt terecht bij de schoolcontactpersoon (zie pagina Organisatie > Ons team). In principe kan iedereen die betrokken is bij de Vuurvogel een klacht indienen.

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten gaan over kleine conflicten tussen ouders, leerling(en), personeel en schoolleiding, die in onderling overleg goed op te lossen zijn. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht ernstiger van aard is, kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. De schoolcontactpersoon kan u zo nodig doorverwijzen naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon; zie voor contactgegevens de schoolgids. De vertrouwenspersoon onderzoekt overigens altijd eerst of bemiddeling een oplossing kan bieden.