Een juf of meester op de vrijeschool gaat in beginsel zes jaar mee met een klas. Hierdoor leert de zogenoemde klassenleerkracht uw kind goed kennen. Er ontstaat een hechte band. Maar ook de andere juffen en meesters leren uw kind kennen, omdat zij vaklessen geven. Verschillende leerkrachten vormen zich zo een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Komt het kind met plezier op school, gaat het goed met zijn of haar ontwikkeling en vindt het kind het leuk om te leren? Het welzijn van uw kind staat voorop!

Pedagogisch overleg

Aan het welzijn van uw kind hechten wij veel waarde. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met een lach op het gezicht naar school komen. Tijdens de wekelijkse pedagogische vergadering bespreken de juffen en meesters, remedial teacher, intern begeleider/zorgcoördinator en eventueel leden van het zorgteam alle klassen. Aan de orde komen vragen als: loopt het goed in de klas, komt ieder kind aan leren toe en maken de leerlingen vorderingen? Bij voortgangs- of ontwikkelingsproblemen is de klassenleerkracht de eerste die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Bijvoorbeeld door extra hulp in te schakelen. Hij of zij doet dit, zo nodig, met steun, advies en expertise van collega’s uit het team. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende aanpak voor zorg en ondersteuning.

Kindbespreking

Twee keer per maand houden de juffen en meesters in de pedagogische vergadering een kindbespreking. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, wordt vanuit verschillende disciplines en ervaringen een gezamenlijk beeld gevormd en een handelingsplan gemaakt. Dit gebeurt in overleg met u als ouder/verzorger. Ook kan een klas als geheel worden besproken. De klassenleerkracht deelt met collega’s de ontwikkelingen in de klas, bijvoorbeeld over de groepssamenstelling, de sfeer en/of de leerstof. De vakleerkrachten geven een visie vanuit hun ervaringen. Alles bij elkaar ontstaat een beeld van een klas waaruit nieuwe inzichten ontstaan en stappen kunnen worden gezet. Als het specifiek over uw kind gaat, wordt het handelingsplan aan u voorgelegd en met u besproken.

Extra hulp en ondersteuning

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij motorische, spraak- of sociale problemen, kunnen wij snel extra hulp inschakelen. Vaak kan een juf of meester in overleg met de intern begeleider/zorgcoördinator al aan de slag. Als de extra ondersteuning onvoldoende resultaat oplevert, wordt uitgebreider hulp gevraagd aan het zorgteam. Dit team bestaat uit de intern begeleider(s)/zorgcoördinator(en) en de directeur. Zij kunnen de hulp inroepen en inzetten van de remedial teacher, een kunstzinnig-, euritmie-, of spraaktherapeut en de schoolarts. Alle teamleden beschikken over een specifieke expertise. Mocht onze school niet de juiste kennis in huis hebben om een bepaalde zorgvraag te beantwoorden, dan schakelt de intern begeleider/zorgcoördinator extern hulp en deskundigheid in. Bijvoorbeeld via de Begeleidingsdienst voor vrijescholen (www.vrijescholen.com).

Leerlingvolgsysteem/Cito

Gedurende het schooljaar houden de klassen- en vakleerkrachten het leerlingvolgsysteem bij. Naast de uitslagen van Cito-toetsen, worden ook de ontwikkelingen van het kind op sociaal-emotioneel vlak en de vrijeschoolvakken zoals euritmie en vormtekenen geregistreerd. Tijdens ouderavonden en individuele gesprekken met de leerkracht krijgt u als ouder een uitgebreide toelichting over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind in de verschillende vakken.

Passend onderwijs

Ook leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, zijn welkom op VS De Vuurvogel. In overleg met ouders/verzorgers, de intern begeleider/zorgcoördinator en de juf of meester schakelt school extra ondersteuning in. Als er meer nodig is, dan zal de intern begeleider/zorgcoördinator na overleg ondersteuning inroepen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. Lees meer hierover bij Nieuwe ouders > Passend onderwijs.