De Vuurvogel, vrije school voor basisonderwijs, biedt uw kind een warme, veilige leeromgeving in een prachtig vormgegeven schoolgebouw. Bij ons mogen kinderen nog kind zijn. Hun persoonlijke ontwikkelingsweg staat centraal met als doel: worden wie je bent. De juffen en meesters begeleiden de leerlingen tijdens de eerste zes leerjaren zó, dat ze met zelfkennis, zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander een volgende stap kunnen maken.

Hoofd, hart, handen

Een belangrijk uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs is dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij of zij is. Daarvoor wordt het intellect aangesproken, maar ook de sociale en kunstzinnige kwaliteiten van uw kind. Essentieel voor de vrije school is dat leerlingen leren met hun hoofd, hart en handen, zodat ze zich kunnen vormen in hun denken, voelen en willen. Ze ontwikkelen een grote interesse in de wereld waarin we leven, een gezonde moraliteit en de wil tot zelfontplooiing. Wilt u meer lezen over het vrijeschoolonderwijs? Kijk op www.watisdevrijeschool.nl.

‘Vrije’ school?

Het woord ‘vrije’ in vrijeschool betekent dat vrijescholen in vrijheid hun visie kunnen realiseren. Dat een vrijeschool de leerlingen ‘vrij’ laat is een misvatting. We hechten veel waarde aan duidelijkheid en vaste structuren. Dit geeft de kinderen houvast en veiligheid.

Ontwikkelingsfasen en leerlijnen

In de dagelijkse onderwijspraktijk werken de juffen en meesters aan een brede en evenwichtige ontwikkeling van uw kind. Vanuit die visie sluiten de leerlijnen aan bij de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van de kinderen. Kleuters vinden het heerlijk om te spelen, terwijl een kind van zes wil leren schrijven en lezen. Op de Vuurvogel leren onze leerlingen net als op iedere andere basisschool rekenen en taal, alleen krijgen ze nog zoveel meer: plantkunde, mineralogie, oude geschiedenis, tekenen, schilderen, toneel en handvaardigheid.

Aansluiting op het vervolgonderwijs

Vrijescholen kennen een doorgaande leerroute die begint bij de kleuters en eindigt na vier, vijf of zes jaar op de middelbare school.

• basisschool: de kleuterklas vanaf vier jaar en de onderbouw, klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8)
• voorgezet onderwijs: de middenbouw, klas 7 en 8, en de bovenbouw, klas 9 t/m 12 (klas 1 t/m 4, 5 of 6)

Het vrijeschoolleerplan van onder-, midden- en bovenbouw vormt één geheel en voorziet in onderwijs voor kinderen vanaf vier jaar tot en met hun achttiende. Onder-, midden- en bovenbouw zijn zo op elkaar afgestemd, dat eerder behandelde thema’s later in een andere vorm, passend bij de ontwikkelingsfasen van de leerlingen, worden uitgewerkt. Om de doorgaande leerroute te garanderen, gaan veel leerlingen naar een middelbare vrije school. De overige leerlingen vinden prima aansluiting op middelbare scholen in Zoetermeer. Zij hebben naast alle basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen veel extra’s in hun bagage. Door een kunstzinnige benadering van de leerstof hebben onze leerlingen creatief leren denken. Hun sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld.

Middelbare vrijescholen waar leerlingen van de Vuurvogel naartoe gaan zijn:

Meer informatie vindt u ook op: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.