In klas 5 zijn de kinderen op weg om meer in harmonie te komen met zichzelf en de omgeving. In de vierde klas ervoeren ze zichzelf voor het eerst alleen tegenover de wereld en nu zoeken ze daarmee een nieuwe verbinding. Regels en afspraken helpen hen om zichzelf te vinden, hun grenzen te leren kennen. Terugblikken op het eigen gedrag hoort daar ook bij en kan nu ook duidelijker vorm gaan krijgen. De vertelstof uit de Griekse mythologie ondersteunt de kinderen in hun ontwikkeling door onderwerpen als heldenmoed en doorzettingsvermogen, die sterk in deze verhalen doorspreken. Doordat ze nu meer afstand hebben tegenover de wereld om hen heen, kunnen ze het vermogen ontwikkelen om de wereld begripsmatiger (met het denken) waar te nemen. De wereld komt steeds meer binnen hun bereik.

De herkomst van een product

In de vijfde klas komen de kinderen, net als de volkeren uit de cultuurperiodes van Atlantis tot en met de Grieken, met steeds meer bewustzijn in het leven te staan. Vandaar ook dat deze culturen op dit moment worden aangeboden. Het dromerige bewustzijn van de Atlantiërs verdwijnt en maakt langzamerhand plaats voor het heldere denken van de Grieken. De rivier de Rijn wordt verkend, die ons met andere landen verbindt. Zowel in het heden als in het verleden en ook wordt de Rijn aardrijkskundig bekeken. Economische aardrijkskunde laat ons de herkomst van een product zien, de weg die het heeft afgelegd en de mensenhanden die hieraan meewerkten, voordat het product bij ons op tafel komt.

Een paddenstoel en een baby

In de plantkunde wordt de verbinding gelegd tussen de mens en het plantenrijk. Het plantenleven wordt zo behandeld, dat het de verschillende stadia laat zien van baby tot het veertiende jaar. Overeenkomsten worden ontdekt tussen een paddenstoel en een baby. Ze worden beiden gevoed. De baby wordt door de moeder en de paddenstoel door de zwamvlok onder de grond. Het heldere waarnemen van planten in de natuur ondersteunt het denken. Bij taal krijgt het toepassen van de werkwoordspelling in de verschillende tijden veel aandacht. Daarnaast wordt de directe- en indirecte rede en de lijdende- en bedrijvende vorm aangeboden.

Tijdens de rekenlessen wordt aansluitend op de breukenperiode van vorig jaar een relatie gelegd tussen breuken, decimale getallen (kommagetallen, tiendelige breuken) en eenvoudige procenten, waarvan de laatste twee nieuwe stof zijn.

Aan het eind van het schooljaar krijgen de vijfdeklassers hun rapport, getuigschrift en een spreuk van de juf of meester. Op naar het laatste jaar, klas zes.